News
ArquitecturaAjuts Rehabilitació EnergèticaComunitats de PropietarisPrograma PAREER

Aprovat el programa d’ajuts per a la Rehabilitació Energètica d’Edificis existents del sector Residencial

GMG 20/11/13

Amb la finalitat de promoure actuacions integrals que afavoreixin la millora de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables al parc d’edificis existents del sector residencial, així com per complir amb l’article 4 de la Directiva 2012/27/UE, relativa a l’eficiència energètica, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, a través de l’ Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), ha engegat un programa específic d’ajuts i finançament, dotat amb 125 milions d’euros.

Les actuacions subjectes al programa hauran d’enquadrar-se en una o més de les tipologies següents:

1. Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica, entenent-se com a tal:

 • Millora de l’aïllament tèrmic de les parets exteriors i les cobertes dels immobles.
 • Millora de la fusteria exterior.

2. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació.

 • Substitució d’equips de producció de fred o calor (calderes de gas i gasoil, bombes de calor, etc.), per equips d’alta eficiència energètica com poden ser les calderes de condensació, les bombes aerotèrmiques o altres equips amb un alt COP.
 • Instal·lació de sistemes de producció de fred, calor i aigua calenta sanitària mitjançant panells solars tèrmics.
 • Instal·lació de sistemes de ventilació amb recuperació de calor.
 • Actualització de la instal·lacions de transport de fred o calor.
 • Modificació de sistemes d’enllumenat tradicionals per sistemes amb LEDS o altres tecnologies assimilables.

3. Substitució d’energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques.

4. Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica en les instal·lacions tèrmiques.

Les actuacions objecte del programa han de millorar la qualificació energètica total de l’edifici en almenys una lletra mesurada en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2 any), pel que fa a la qualificació energètica inicial de l’edifici.

Podran beneficiar-se de les ajudes d’aquest Programa:

a. Les persones físiques i jurídiques propietàries d’edificis d’ús residencial.

b. Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge.

c. Els propietaris d’habitatges unifamiliars o els propietaris únics d’edificis d’habitatges.

El tipus d’ajuda dependrà del tipus d’actuació:

 • Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica, s’ajudarà sota la modalitat combinada de lliurament de diners sense contraprestació (30% del cost elegible) i/o préstec reemborsable.
 • Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació, la substitució d’energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques i la substitució d’energia convencional per energia geotèrmica en les instal·lacions tèrmiques, s’ajudarà sota la modalitat de préstec reemborsable (60% del cost elegible) amb les següents condicions:
   • Tipus d’interès: Euríbor + 0,0 %.
   • Termini màxim d’amortització dels préstecs: 12 anys (inclòs un període de manca opcional d’1 any).
   • Garanties: aval o contracte d’assegurança de caució per import del 20% de la quantia del préstec.

Sobre la base d’aquest programa i dins de la seva línia de treball de rehabilitació energètica, GMG està en disposició d’acompanyar els nostres clients durant tot el procés, com a part de l’exigència del IDAE, que planteja l’obligatorietat que un tècnic autoritzat redacti i certifiqui gran part de la documentació requerida.

El procés en el qual tot el nostre equip ja treballa consisteix en:

 • Verificar si el seu projecte pot optar a les ajudes.
 • Realitzar un estudi tècnic i econòmic del projecte. Estudi de viabilitat, inversions, amortitzacions, etc.
 • Preparar tota la documentació administrativa.
 • Redactar tots els projectes tècnics i certificacions preliminars.
 • Presentar, tramitar i donar seguiment a les sol·licituds.
 • Sol·licitar totes les autoritzacions administratives per a l’execució de les actuacions que opten als ajuts.
 • Realitzar la gestió i execució de totes les actuacions.
 • Obtenir totes les certificacions i permisos d’explotació en finalitzar les obres d’adequació.
 • Finalitzar l’expedient amb el cobrament dels ajuts, la realització de la certificació i la justificació tècnica i econòmica requerida per l’IDAE.
 • Monitoritzar les instal·lacions per demostrar que les actuacions executades compleixen amb les estimacions realitzades al començament del projecte.

Amb aquest ambiciós programa encara és més important i fàcil realitzar rehabilitacions energètiques en lloc de rehabilitacions tradicionals (http://bloc.gmg.cat/?p=1143).

Serà sens dubte una eina més per que tots continuem intentant aconseguir que “l’energia més sostenible sigui aquella que no necessitem”.

Barcelona, 9 de Novembre de 2013

Douany Casate Arias. Director d’Enginyeria-GMG

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies