Urbanisme

Estem especialitzats en el desenvolupament d’àmbits de transformació urbana d’escala municipal i territorial.

Treballem des de la planificació del model d’ordenació fins a la gestió urbanística que fa possible la seva execució, així com la redacció de plans d’habitatge, d’equipaments, etc.

Serveis

Planejament urbanístic

A GMG oferim serveis de redacció de tot tipus d’instruments de gestió urbanística, especialment planejament derivat (plans parcials, plans de millora urbana i plans especials) i modificacions de planejament general. El nostre treball en aquest àmbit es basa en aconseguir una bona ordenació urbana, coherent amb l’entorn i les preexistències, tenint en compte sempre criteris de sostenibilitat i garantint la seva viabilitat, no només econòmica, sinó també des del punt de vista tècnic i de gestió.
 • Plans parcials
 • Plans de millora urbana
 • Plans especials
 • Modificacions de POUM

Gestió urbanística

A l’àrea d’urbanisme de GMG ens ocupem de redactar figures de gestió urbanística, especialment projectes de reparcel·lació, i de l’assessorament i seguiment durant la seva tramitació, resolent les incidències que puguin aparèixer fins a la seva inscripció en el registre de la propietat. També de la formulació de projectes d’urbanització, i assistència tècnica a promotors i juntes de compensació, per aconseguir que els plans urbanístics puguin esdevenir una realitat.
 • Projectes de reparcel·lació
 • Projectes de taxació conjunta / expropiació
 • Projectes d’urbanització

Plans d’habitatge i equipaments

Els plans locals d’habitatge i els plans directors d’equipaments son instruments estratègics molt útils per als Ajuntaments per poder planificar d’una manera coherent i realista les seves polítiques d’habitatge i garantir una correcta xarxa d’atenció a les persones. GMG és una de les consultores amb més experiència en aquest camp.
 • Plans locals d’habitatge
 • Plans directors d’equipaments

Estudis urbanístics

Des de GMG oferim assessorament urbanístic als promotors de sòl i administracions públiques realitzant estudis de diagnosi i estratègies per desenvolupar sectors, dictàmens i informes pericials, o altres instruments específics vinculats al territori, com poden ser les memòries socials, els inventaris de camins, estudis paisatgístics, etc.
 • Estudis de diagnosi i estratègies
 • Memòries socials
 • Estudis d’impacte i integració paisatgística
 • Inventaris de camins
 • Estudis de viabilitat
 • Programes de participació ciutadana
 • Projectes d’intervenció integral
 • Dictàmens i informes pericials

Apostem per la sostenibilitat, col·laborem a mitigar el canvi climàtic i ens hem proposat deixar un món millor a les futures generacions

Veure projectes
Som un conjunt de professionals experts en diferents disciplines i el treball en equip és la nostra força
Coneix-nos
>70
plans urbanístics
>25.000
habitatges planejats (7.500 HPO)
>750.000
nous m2 de zones verdes
>500.000
nous m2 d’equipaments
>30
Plans Locals d’Habitatge (PLH)
>4.500
HPO programats als PLH
Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies