News
UrbanismeUrbanitzacions Residencials

Catàleg d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics a la comarca del Garraf

GMG 06/03/17

A Catalunya el procés d’expansió de la ciutat de baixa densitat es va iniciar a partir dels anys seixanta amb la construcció d’urbanitzacions residencials, algunes sense legalitzar inicialment, principalment a l’entorn de l’àrea metropolitana de Barcelona. Amb l’arribada dels ajuntaments democràtics i les noves normatives de planejament urbanístic dels anys vuitanta, part de les urbanitzacions s’han pogut regularitzar gràcies a l’esforç de les administracions i propietaris, però tot i així una altra part d’aquestes urbanitzacions, les quals s’han anat reomplint progressivament i en alguns casos han canviat d’ús i han passat de segona a primera residència, no han estat regularitzades i presenten avui en dia dèficits urbanístics tant pel que fa les infraestructures bàsiques (paviments, voreres, clavegueram, enllumenat, xarxes de subministrament, etc.) com pel que fa a la qualitat constructiva.

La normativa urbanística vigent no ha contribuït a resoldre aquestes situacions, complexes i diverses, i per això es considera cabdal disposar d’una eina a nivell de tot el territori català que permeti definir objectivament els dèficits de les urbanitzacions i categoritzar aquestes, i a partir d’aquí donar resposta a les diferents situacions.

És en aquest sentit la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya van encarregar a GMG la revisió del Catàleg d’urbanitzacions de Catalunya. S’ha elaborat una fitxa a partir del model aportat per la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, que incorpora tots aquells paràmetres i característiques per determinar si una urbanització té dèficits urbanístics o no, i alhora facilitar informació d’utilitat per valorar les accions a emprendre a cadascuna de les urbanitzacions.

En un primer moment, s’han concretat els criteris per definir el concepte urbanització i urbanització amb dèficit urbanístic i posteriorment s’han definit uns indicadors objectius i homogenis, utilitzant en la mesura del possible fonts d’informació disponibles a nivell de tot el territori català, i s’han elaborat uns criteris de càlcul i de valoració d’alguns dels indicadors i la sistematització de la informació qualitativa obtinguda a través de les entrevistes amb els tècnics municipals.

En una segona fase, s’han elaborat 25 fitxes individualitzades d’urbanitzacions dels Garraf amb dèficits urbanístics escollides segons criteris d’interès, representativitat i proporcionalitat per tal d’avaluar la metodologia de treball i valorar si resultaria adient per analitzar la totalitat de les urbanitzacions amb dèficits, dins el marc d’un futur catàleg d’urbanitzacions de Catalunya.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies