News
Urbanismeprojecte d'urbanitzacióReciclatge de Sòl UrbàUrbanisme Sostenible

Intervenció a l’espai públic del Vapor Gran de Terrassa

GMG 29/06/17

El sector del Vapor Gran és una àrea de transformació urbana de Terrassa on l’antic ús industrial va ser substituït pel d’habitatge, espai públic, i altres usos. No obstant, tot i la seva ubicació molt cèntrica, mai va acabar de tenir l’activitat esperada a nivell comercial i de l’espai lliure. Davant d’això l’Ajuntament va emprendre diverses mesures de mediació i participació, amb l’objectiu d’obtenir una diagnosi de la situació actual i definir una sèrie d’actuacions concretes que permetessin revitalitzar aquest àmbit.

Una d’aquestes actuacions ha estat el projecte de millora de l’espai públic del sector, redactat pels tècnics de GMG. L’objectiu d’aquest projecte no és reurbanitzar els carrers i places sinó superposar-hi una sèrie d’intervencions puntuals que potenciïn l’activitat i el caràcter d’aquests espais, especialitzant-los o millorant la seva funcionalitat (espais per a nens, per passejar, per actuacions a l’aire lliure, etc.)

Així, entre d’altres, es proposa una zona de jocs infantils aprofitant el desnivell existent a la plaça, diverses zones enjardinades per fer els espais més agradables, o una nova secció del carrer Portal Nou que afavoreixi l’accessibilitat i prioritzi l’ús per part dels vianants.

Aquestes intervencions, juntament amb altres mesures de dinamització, han de permetre  una millor relació d’aquest àmbit amb el centre històric, facilitant la mobilitat i l’activitat en aquests espais públics, en la línia de la tendència actual de l’urbanisme: sostenibilitat i reciclatge del sòl urbà.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies