News
UrbanismePla local d'habitatge

L’Ajuntament aprova per unanimitat el Pla local d’habitatge de Terrassa 2019-2025

GMG 02/12/19

El Ple municipal, en sessió de 29 de novembre de 2019, ha aprovat per unanimitat el Pla local d’habitatge de Terrassa 2019-2025 redactat per GMG, que suposa dotar el municipi d’una anàlisi i diagnosi, una programació d’accions i, en definitiva, un full de ruta en matèria d’habitatge necessari per la ciutat.

La diagnosi remarca el teixit compacte de la ciutat i el potencial i suficiència del planejament vigent així com la gran presència i solidesa de les entitats del tercer sector que realitzen tasques en matèria d’habitatge i la rellevància dels diferents programes i serveis municipals existents en aquest àmbit. A la vegada, però, detecta un desajust entre els elevats preus dels habitatges (lloguer i compra) i la capacitat econòmica de les llars terrassenques i una oferta de lloguer per sota la demanda real, fet que es tradueix en un nombre elevat de persones excloses del mercat de l’habitatge. A més a més, s’observa un envelliment progressiu dels habitatges i la vulnerabilitat dels seus residents i uns recursos municipals limitats per la llei d’endeutament i regla de la despesa.

Davant d’aquesta situació, el Pla planteja un total de 47 actuacions en que l’objectiu principal són les persones i el seu dret a l’habitatge i/o allotjament, dins del marc conceptual que promou la United Cities and Local Governments (UCLG), l’Agenda 2030 i la Carta Europea de salvaguarda dels drets Humans a la ciutat (CESDHC).

Així doncs, en aquest marc conceptual, el PLH es planteja cinc objectius generals que posteriorment es concreten en diferents estratègies mitjançant eines i mecanismes transversals: 1) Garantir el dret a l’habitatge, assegurant l’accés i la permanència; 2) Planificar el model territorial d’habitatge; 3) Millorar l’estat del parc d’habitatges i de les persones que hi resideixen; 4) Dotar de recursos humans i econòmics les polítiques d’habitatge; 5) Impulsar l’habitatge com a eina d’inclusió, sostenibilitat i resiliència.

Paral·lelament a la redacció del PLH de Terrassa s’ha realitzat un procés de participació ciutadana que ha consistit en tallers organitzats per grups d’interès on hi han participat una vuitantena de persones dels diferents eixos així com entrevistes als grups municipals i un qüestionari obert online; i, sessions obertes per tal de fer una devolució dels resultats i del Pla final amb la incorporació de les aportacions ciutadanes.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies