News
UrbanismePLH Calonge i Sant AntoniPLH Roses

Lliurem els Plans Locals d’Habitatge de Calonge i Sant Antoni i de Roses

GMG 08/04/21

A principis d’aquest any GMG ha lliurat el Pla local d’habitatge de dos municipis de la costa gironina, Calonge i Sant Antoni, i Roses. Ambdós han estat estat aprovats per unanimitat pel Ple municipal i el primer ja disposa d’informe favorable del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, mentre que el segon es va aprovar aquest darrer mes de març i properament es remetrà a la Generalitat.

Els dos plans presenten algunes problemàtiques comunes entorn l’habitatge, especialment l’efecte del mercat turístic i la seva incidència en la disponibilitat de suficient oferta d’habitatge de lloguer de llarga durada i a un preu assequible, i també comparteixen el nombre reduït d’habitatges socials i la presència d’ocupacions irregulars i habitatges amb indicis de desocupació.

Tot i així, tenen característiques i dinàmiques diferenciades i per tant les propostes i actuacions de cada Pla es concreten de manera diferent. A Calonge s’ha apostat per obtenir nous habitatges assequibles mitjançant diferents mecanismes: adquisició d’edificis vacants i/o obres aturades, per tanteig i retracte, nova promoció a través d’una cooperativa d’habitatge i també noves promocions de lloguer per tercers agents. Paral·lelament, es reforça i es vol incrementar els habitatges de la borsa de mediació mitjançant un nou servei de captació i ajuts a la rehabilitació.

A Roses destaca la creació d’un punt d’habitatge per tal d’estructurar i gestionar les polítiques d’habitatges des d’una òptica unitària i centralitzada que permeti dotar de major dimensió els recursos destinats a habitatge i millorar el servei i comunicació amb la ciutadania. Aquesta nova estructura permetrà desenvolupar serveis com la borsa de mediació, l’adquisició per tanteig i retracte, accions de rehabilitació i millora del parc, de convenis amb entitats i gestió del patrimoni municipal de sòl i habitatge. Les 26 actuacions permetran ampliar el parc d’habitatges destinat a polítiques socials en 128 unitats al llarg dels sis anys del Pla.

En relació als Plans locals d’habitatge, cal tenir present la disposició addicional cinquena del Decret Llei 17/2019, de mesures per millorar l’accés a l’habitatge, que estableix que el departament competent en matèria d’habitatge i els municipis de més de 50.000 habitants, així com els compresos a l’àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona han de coordinar les seves actuacions en matèria d’habitatge. A aquest efecte, estableix un termini màxim de dos anys des de l’entrada en vigor del Decret llei (desembre de 2021), en que han de subscriure un programa d’actuació concertada que detalli les línies d’actuació principals per fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequat.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies