News
UrbanismePDU ARE Baix Llobregat

Memòria social de l’ARE Montesa

GMG 16/11/17

La junta de propietaris va encarregar a GMG la redacció de la memòria social de la Modificació del Pla director urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques del Baix Llobregat en relació a l’Àrea residencial estratègica (ARE) de Montesa. L’àmbit de la modificació, situat al sud del terme d’Esplugues de Llobregat, en contacte amb Cornellà i l’Hospitalet de Llobregat, està format per dues zones discontínues amb una superfície total de 109.702,66 m2.

Aquesta actuació s’emplaça en una àrea on es va produir un progressiu abandonament i declivi dels usos industrials no especialitzats, que varen iniciar-se amb l’enderroc de la fàbrica Montesa i el trasllat de les seves activitats. El planejament proposat defineix els terrenys com una oportunitat significativa per la centralitat metropolitana ja que disposa d’una molt bona relació amb les grans infraestructures de la mobilitat i amb els municipis adjacents i permetrà aconseguir un gran nombre d’habitatge protegit.

La Modificació del PDU preveu una redefinició de l’ordenació urbanística que doni viabilitat a la transformació de l’àmbit, reconsiderant la delimitació de zones i sistemes i revisant les tipologies d’habitatge previstes.

La memòria social ha considerat centrar l’anàlisi i les dinàmiques poblacionals en el conjunt de la comarca i de l’entorn més immediat i estableix la reserva del 50% del nou sostre residencial per a habitatge protegit, complint doncs amb els mínims establerts pel PDU, i mantenint el nombre total d’habitatges fixats pel aquest (1.059 unitats).

Es planteja l’eliminació de l’habitatge concertat català d’acord amb el marc legal vigent, que es substitueix per habitatge de preu concertat (25%), i la resta es reserva per a habitatge protegit en règim general (25%). D’aquest, es preveu que el 18% es destinarà a habitatge protegit en règim general de lloguer d’acord amb les necessitats observades i l’estudi de viabilitat econòmica. I, pel que fa al preu concertat es manté la reserva però amb un  preu estimat intermedi entre el de renda lliure i el de règim general.

La memòria social ha permès determinar la demanda d’habitatge, la capacitat d’absorció d’aquesta, les tipologies i preu dels habitatges i al mateix temps assegurar la distribució territorial, la disposició d’equipaments comunitaris i l’equitat de gènere en l’ordenació.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies