News
UrbanismeDiputació de BarcelonaPla estratègic d'equipaments

Pla director d’equipaments de Subirats

GMG 18/11/21

L’equip de GMG ha redactat per encàrrec del Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona el Pla director d’equipaments de Subirats, un instrument essencial per analitzar i planificar els equipaments públics de manera sostenible i coherent amb el territori.

El municipi de Subirats té 3.044 habitants que viuen dispersos en 15 nuclis de població, sent els quatre els principals: Sant Pau d’Ordal, Lavern, Ordal i Casablanca. Actualment hi ha 72 equipaments, tant públics com privats, que ocupen una superfície de sòl de 162.766,8m2 i de 23.984,3 m2 st, això és una ràtio de 7,8m2 de sostre per habitant. (3,1m2st públic).

El treball ha consistit en una primera fase d’elaboració de l’inventari de sòl i dels equipaments existents, en què s’ha detectat una concentració dels equipaments primaris en els nuclis principals i una distribució homogènia dels punts cívics de trobada i dels espais esportius a l’aire lliure. Precisament, el propi POUM del municipi especifica que no pot proposar que cada nucli pugui gaudir de tots els equipaments necessaris ja que seria econòmicament inviable de mantenir, però sí que preveu que cada nucli pugui disposar dels espais per fomentar la pròpia vida cultural i social.

La segona fase de diagnosi ha permès creuar les necessitats i els estàndards de referència amb la informació resultant de l’inventari i, per tant detectar mancances i/o disfuncions.

La darrera fase, ha estat la de la concreció d’objectius, dins el marc dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), i la definició de les accions, tenint en compte el criteri territorial i tipològic. El Pla estableix 3 estratègies a diferents escales: 1) Mantenir i potenciar els espais cívics i esportius existents en cada nucli i coordinar recursos i programes, 2) Consolidar l’eix Lavern-Sant Pau d’Ordal i Ordal situant-hi els equipaments de la xarxa primària i especialitzant determinades instal·lacions ja existents per a una major funcionalitat, i 3) Fomentar el valor patrimonial dels equipaments existents i reforçar la connexió a peu i en bicicleta entre nuclis

En conjunt es proposen 15 actuacions, en alguns casos es presenten diferents alternatives que caldrà valorar abans d’endegar l’actuació, per un import estimat d’inversió d’entre 8.672.293 i 12.536.730 euros, en funció de l’execució d’una o una altra alternativa proposada, i considerant la realització del conjunt d’actuacions.

És rellevant mencionar l’actuació de Dotació d’equipaments a Casablanca, que suposa planificar a una escala supramunicipal. Es proposen dues alternatives: una primera que implicaria mancomunar els serveis amb els equipaments existents a Sant Sadurní d’Anoia i una segona de nova construcció d’equipaments mancomunats amb Gelida.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies