News
EnginyeriaEnergia Fotovoltàica

Regulació de les condicions d’implantació d’instal·lacions d’energia fotovoltaica a les Franqueses del Vallès

GMG 17/04/24

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va prendre la iniciativa de modificar el seu Pla general d’ordenació per poder regular adequadament la implantació d’instal·lacions d’energia renovable fotovoltaica en el sòl no urbanitzable del seu terme municipal. L’equip de GMG va ser l’encarregat de redactar aquesta Modificació de PGO, que es va aprovar inicialment el 20 de juliol de 2023, i que posteriorment ha estat objecte d’exposició pública i d’avaluació ambiental.

El pla proposa regular quines zones del municipi son aptes per a la implantació d’aquest tipus d’instal·lacions a partir de l’anàlisi detallat del territori. Per fer-ho s’han avaluat les diferents variables que poden condicionar la ubicació, tenint en compte criteris ambientals, paisatgístics i patrimonials: característiques del sòl (edafologia, pendent, litologia, erosió…), hàbitats, connectivitat terrestre, hidrologia, irradiació, visibilitat, etc.

La Modificació de PGO preveu una regulació normativa detallada en funció de diferents condicions del propi emplaçament o altres paràmetres, com distàncies a camins, a infraestructures, a cursos fluvials, a elements patrimonials, etc. D’aquesta manera es garanteix que la regulació respon a criteris objectius. L’aplicació d’aquestes normes donen com a resultat unes zones aptes, no aptes o condicionades per a la implantació d’instal·lacions de captació d’energia solar.

El mateix pla comprova que el sòl apte per aquest tipus d’instal·lacions és suficient per atendre la demanda energètica actual i futura del municipi, d’acord amb les directrius establertes per la Generalitat.

Simultàniament a la tramitació del pla, la mateixa Generalitat va publicar un document de “Criteris per a la implantació de les plantes solars fotovoltaiques en el sòl no urbanitzable”, que es pot consultar al Registre de planejament urbanístic de Catalunya,  en el que es proposen paràmetres molt similars als plantejats en el cas de les Franqueses del Vallès.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies