News
UrbanismeNecessitats ResidencialsPolítiques d'Habitatge

Polítiques locals d’habitatge: Avanç del Pla local d’habitatge de Celrà

GMG 22/03/18

El passat mes de gener, GMG va lliurar a l’Ajuntament de Celrà l’Estudi de necessitats d’habitatge del municipi, una anàlisi i diagnosi en matèria d’habitatge equivalent a l’Avanç del Pla local d’habitatge.

Celrà, municipi de 5.376 habitants, es troba al costat de Girona i va experimentar un creixement poblacional i d’habitatges entre el 2004 i el 2010 acompanyat d’una important dotació d’equipaments, però, amb l’irrupció de la crisi socioeconòmica es va produir una aturada en sec de la producció d’habitatge.

De l’estudi realitzat per GMG es desprèn d’una banda que el municipi disposa d’un parc d’habitatges força recent amb una antiguitat mitjana de 16 anys i conseqüentment amb una baixa necessitat de rehabilitació; aquesta es centra en millores en els interiors dels habitatges (tancaments, climatització, cuines,…).

D’altra banda, es detecten alguns desajustos derivats dels mercat immobiliari amb un volum d’oferta de lloguer per sota de la demanda i un preu ofertat per sobre la capacitat de les llars, que han comportat, entre d’altres, una migració del col·lectiu de la franja de 25 a 35 anys. En aquest sentit, l’Estudi quantifica en un 31% les llars del municipi excloses actualment del mercat lliure.

En quant a potencial global, el planejament de Celrà té encara llarg recorregut amb bona part del sòl residencial pendent de desenvolupar. Aquest sòl, però, està qualificat principalment de casa unifamiliar en grans parcel·les, una tipologia que no s’adequa amb el perfil de demanda observada, i alhora, com que el PGO és anterior a la Llei d’urbanisme 2/2002, no contempla reserves per a l’habitatge protegit.

Fins a data d’avui, el Consistori ha iniciat actuacions per afavorir l’accés a l’habitatge a través d’algunes modificacions de planejament per incorporar habitatge assequible o la rehabilitació d’una antiga edificació per a habitatges d’emergència. Resta però seguir treballant per incorporar el mercat els habitatges buits detectats (10-15% del parc) i adequar l’oferta residencial a les necessitats socials.

El 2 de març, en el marc de la Jornada sobre les polítiques locals d’habitatge organitzada per la Diputació de Girona, l’equip de GMG va explicar als alcaldes, regidors i tècnics assistents la metodologia utilitzada en l’Avanç del PLH de Celrà i la importància de tenir eines de diagnosi per tal de proposar accions i programes en habitatge que incideixin positivament en el disseny del municipi i en les persones que hi resideixen.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies