News
UrbanismeModificació POUM

S’aprova la Modificació puntual del POUM de Terrassa relativa a la regulació de les reserves mínimes d’aparcament en HPO

GMG 17/04/24

El passat 19 d’octubre de 2023, es va publicar l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Terrassa relativa a la regulació de les reserves mínimes d’aparcament per a les promocions destinades a habitatge protegit en règim de lloguer i sistema d’allotjament dotacional, redactada per l’equip de GMG per encàrrec de la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa.

La Modificació de POUM introdueix alguns canvis en la regulació de les reserves mínimes d’aparcament dels habitatges de protecció pública destinats a lloguer per tal d’ajustar-les a les necessitats dels col·lectius a qui van adreçades aquestes promocions i fer viable la seva execució.

Això afecta exclusivament a aquelles zones i sistemes amb tipologies d’habitatge protegit que necessàriament s’han de destinar a lloguer o a altres règims de tinença que n’impedeixen la seva venda individualitzada, com ara el sistema d’allotjament dotacional.

L’aplicació dels criteris generals del POUM sobre reserves d’aparcament mínimes en aquestes tipologies específiques no concorda amb les necessitats de les persones a qui van adreçats aquests habitatges de lloguer (gent gran, joves amb necessitat d’emancipació, etc.) i a la vegada incideix negativament en la viabilitat de la seva promoció, cosa que va en contra de l’obligació de garantir el dret a l’habitatge.

Per altra banda aquests darrers anys es constata que l’índex de motorització a Terrassa (nombre de vehicles privats per habitant) s’ha anat reduint progressivament, i els diferents instruments de planificació en matèria de mobilitat preveuen actuacions tendents a limitar el parc de vehicles a motor per poder donar compliment als objectius ambientals. Per tant, la proposta de reduir reserves d’aparcament és totalment coherent amb els criteris de sostenibilitat, i alhora, és un dels pocs factors de competència municipal per fer més viables aquests tipus de promocions, que tenen uns marges molt ajustats.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies