News
UrbanismePla d'ordenació

Modificacions puntuals del planejament general a Collbató i Les Franqueses del Vallès

GMG 23/03/20

Al llarg dels darrers mesos l’equip de GMG ha redactat diverses modificacions puntuals de planejament general: una a Les Franqueses del Vallès, per poder ampliar un equipament esportiu municipal, i dues més a Collbató, per adequar el sistema d’equipaments públics i per ajustar els paràmetres urbanístics de la zona industrial a les necessitats actuals.

La inèrcia i la complexitat actual del planejament general (el que ordena urbanísticament tot el municipi) fa que la seva vigència s’allargui molt més que el termini pel qual s’havia programat inicialment, i que revisar-lo comporti molts anys de redacció i tramitació. Per aquest motiu, la modificació puntual d’aspectes concrets del pla ha esdevingut una pràctica habitual, doncs tot i que la seva tramitació és la mateixa (aprovació inicial i provisional per part de l’Ajuntament i aprovació definitiva de la Generalitat) a la pràctica els terminis son molt més curts i permeten solucionar problemes concrets amb major agilitat.

Hi ha qui veu en aquesta pràctica un fracàs del sistema actual: que sigui tan habitual modificar una i altra vegada un Pla d’ordenació urbanística municipal pot voler dir que el planejament o la legislació urbanística no s’ajusten a les necessitats d’avui en dia. Però també es pot llegir a la inversa, i normalitzar aquesta sistemàtica de successives modificacions com una fórmula adequada per ajustar el planejament (que habitualment té una vigència molt llarga) a les necessitats econòmiques i socials dels municipis, molt més canviants. És a dir, una manera de portar a la pràctica el “planejament dinàmic” que reclamen des de fa temps alguns urbanistes.

La futura Llei de territori ja preveu una certa flexibilització dels instruments de planejament general, deixant les condicions bàsiques per al “Planejament estructural” però preveient que l’ordenació i paràmetres de detall es puguin modificar de manera molt més àgil en el “Planejament derivat”.

Mentre no s’aprovi aquesta nova llei, continuarem redactant modificacions puntuals de planejament per poder adaptar-lo a les necessitats i oportunitats de cada moment, tant canviants en el context actual. Per intentar no perdre el tren…

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies