Arquitectura
Habitatge Plurifamiliar

Terrassa

Bloc entre mitgeres a la Plaça de la Cooperativa

Addició de 23 habitatges sobre aparcament existent

Superfície

3.100 m2

Data

2020-2023

Localització

Plaça de la Cooperativa 3-4, Terrassa

Núm. Habitatges

23

Promotor

Rapejun

Constructor

Vopi4

Fotografia

Berta Tiana Fotografia

Repte

Dissenyar un edifici plurifamiliar de PB+5 amb qualificació energètica AA, sobre un aparcament existent amb dues plantes soterrani

El 2011 GMG va finalitzar les obres d’ubanització del Polígon d’Actuació PA-FUP01 FUPAR-FIRA als terrenys de l’antiga seu de la Fundació Fupar de Terrassa. El 2012 vam acabar les obres del primer edifici plurifamiliar del sector, Finca núm. 4 del PA, ubicat a la plaça de la Cooperativa fent cantonada amb el carrer Amadeu de Savoia. I el mateix any a la Finca núm. 3, confrontant a l’esmentada Finca 4, es van executar dues plantes soterrani que formen part d’un únic aparcament per a 51 vehicles que comparteixen les dues finques. Les obres van quedar paralitzades degut a la conjuntura econòmica del moment, el 2020 la promotora RAPEJUN va comprar l’actiu i ens van encarregar un nou projecte damunt l’aparcament executat i en funcionament des del 2012. Dels 28 habitatges previstos el 2012 passem a 23 i els volem dotar d’altes prestacions per assolir la millor qualificació energètica possible.

Procés

Uns nous habitatges adaptats a l’estructura vertical del projecte original.

El canvi substancial de projecte per posar al dia un producte residencial atractiu i actual amb habitatges més grans i poder-los adaptar a les normatives vigents, obliga a tramitar una nova llicència d’obres majors. Es decideix que l’edifici, a més de compartir l’aparcament amb el bloc veí, segueixi amb un disseny de façana molt semblant al mateix, a fi efecte de cercar una harmonia arquitectònica i compositiva al front de façana Est de la plaça. S’ha hagut d’intervenir a l’aparcament existent i en funcionament per adaptar al CTE la instal·lació d’extracció i impulsió d’aire del mateix. Aquest fet ha requerit d’una complexa coordinació dels treballs a l’obra per reduir al mínim les interferències amb els usuaris de l’aparcament.

Resultat

Un edifici d’habitatges molt eficient i amb altes prestacions en acabats i en instal·lacions

S’obtenen els 23 habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris, tots ells passants amb grans terrasses exteriors donant a la plaça i amb acabats de gran qualitat. La superfície construïda total sobre rasant distribuïda en PB+5 és de 3.100 m2. L’edifici té la qualificació energètica AA en consum i en emissions de CO2 gràcies, per una banda, a l’elevat grau d’aïllament tèrmic de l’envolupant, la qualitat de la fusteria exterior i les proteccions solars amb lamel.les d’alumini, i per altra banda, a l’eficiència del sistema d’aerotèrmia híbrida individual amb expansió directa per produir ACS, calefacció i refrigeració.

Consciència
Un pla urbanístic ha estat dissenyat i executat per acollir edificis i fer ciutat. Una ciutat més sostenible amb construccions i instal·lacions més eficients. Aquest és un modest exemple, però és la culminació d’un procés iniciat fa temps amb la urbanització del sector.
Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies