Urbanisme
Planejament urbanístic

Terrassa

Sector Can Colomer

Pla parcial

Superfície

49,86 ha

Data

2007

Localització

Avinguda de les Arts - Carretera de Rellinars, Terrassa, Barcelona

Núm. Habitatges

4.490

Promotor

Junta de compensació

Fotografía

Berta Tiana Fotografia

Repte

Planificar un creixement important al nord la ciutat -4.500 habitatges- de manera sostenible i respectuosa amb l’entorn

Definir l’ordenació d’un sector de sòl urbanitzable amb nombroses preexistències que condicionen el seu desenvolupament: quatre rieres i torrents, dues masies catalogades, infraestructures viàries, relleu... Procurar una correcta transició entre el sòl urbà consolidat i l’entorn rural (anella verda).

Procés

Tenir en compte les preexistències i totes les variables en la definició del pla

A partir de l’anàlisi dels condicionants es defineixen uns criteris generals que responen a la voluntat de ser molt respectuosos amb el medi natural (afectar el mínim possible la topografia, la zona boscosa, les rieres i torrents) i amb el patrimoni històric, concentrar les noves edificacions en les zones més adequades, i resoldre les connexions amb els camins rurals de l’entorn, amb el sistema viari general, i amb els teixits urbans adjacents.

Resultat

Una ordenació compacta i integrada en el lloc que allibera el màxim de sòl púbic

En base a la superposició dels criteris anteriors, es defineix una proposta d’ordenació que concentra els habitatges i usos terciaris en la part central del sector, connectats a les vies principals (B-40, carretera de Rellinars, Ronda de ponent) a través d’un sistema jerarquitzat d’avingudes i carrers. L’edificació s’estructura en illes obertes, amb espais lliures comunitaris que enllacen amb places públiques connectades entre sí per passatges, fins a entroncar amb els dos grans parcs urbans amb continuïtat amb el sòl rural de l’entorn. En conjunt, tenint en compte també els equipaments del sector, s’obté més del 70% de sòl públic.

Consciència
Completar els darrers sòls urbanitzables de la ciutat, sabent que ja no creixerà més en extensió, s'ha de fer garantint una bona relació amb els espais oberts de l'entorn, donant continuïtat a rieres, camins i boscos, situant l'edificació de manera respectuosa amb l'entorn.
Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies